Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 28916
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2481
Przyznanie statusu bezrobotnego 1697
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1561
Utrata statusu bezrobotnego 1539
Utrata statusu poszukującego pracy 1282
Rejestracja bezrobotnych 4420
Rejestracja przez Internet 4394
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1770
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2400
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1977
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1365
Rejestracja poszukujących pracy 2315
Rejestracja przez Internet 1495
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1411
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1475
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1181
Poszukiwanie pracy i rekrutacja 3059
Jak szukać pracy 1699
Jak przygotować CV? 3088
Jak napisać list motywacyjny 4560
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 1361
Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy 1440
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2470
Prawa bezrobotnych 1994
Prawa poszukujących pracy 1377
Obowiązki bezrobotnych 1748
Obowiązki poszukujących pracy 1241
Świadczenia pieniężne 8986
Wysokość świadczeń pieniężnych 3073
Terminarz wypłacania świadczeń 2479
Zasiłek dla bezrobotnych 6009
Ubezpieczenie zdrowotne 1492
Dodatek aktywizacyjny 1817
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 1802
Zwrot kosztów przejazdu 2094
Zwrot kosztów zakwaterowania 1318
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1519
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1383
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 3160
Podnoszenie kwalifikacji 3322
Szkolenia 2385
Plan szkoleń 2115
Analiza efektywności szkoleń 1634
Analiza potrzeb szkoleniowych 951
Studia podyplomowe 1741
Bon szkoleniowy 1842
Bony stażowe 1799
Trójstronne umowy szkoleniowe 1925
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 2396
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 1230
Pożyczka szkoleniowa 1769
Formy wsparcia 7628
Pośrednictwo pracy 1847
Oferta pracy 1560
Giełda pracy 1731
Praca zagranicą 1608
Praca w UE/EOG i Szwajcarii 2143
Praca w innych krajach 1620
Informacje dla powracających do kraju 1499
Poradnictwo zawodowe 1346
Poradnictwo indywidualne 1166
Poradnictwo grupowe 1267
Zasoby informacji 1186
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1647
Planowane terminy szkoleń 2187
Staże 8064
Prace interwencyjne 1550
Roboty publiczne 1603
Prace społecznie użyteczne 1449
Bon zatrudnieniowy 1558
Dla osób niepełnosprawnych 1782
Bon na zasiedlenie 3444
Jednorazowe środki na działalność gospodarczą 3561
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2052
Dla cudzoziemców 1258
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 2092
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli państw trzecich 1492
Prawa i obowiązki cudzoziemców 2053
Ważne kontakty i linki 1705
Dokumenty do pobrania 7981
Agencje zatrudnienia 1726
Inne informacje 1566
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia 2782
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 4782
Ubezpieczenie dobrowolne w ZUS 1980
Renta z tytułu niezdolności do pracy 1511
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17573
Zgłoszenie oferty pracy 6249
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3112
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2328
Zgłoszenie oferty pracy przez internet 883
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5455
Pośrednictwo pracy krajowe 1258
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1379
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1123
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1840
Krajowy Fundusz szkoleniowy 5104
Trójstronne umowy szkoleniowe 1310
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 2448
Staże 2493
Prace interwencyjne 3345
Roboty publiczne 1879
Prace społecznie użyteczne 1904
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1992
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1390
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1941
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2433
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 1771
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3775
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1411
Ochrona miejsc pracy 1356
Zwolnienia grupowe 1569
Zwolnienia monitorowane 1216
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1253
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 1693
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego 1565
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1376
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1459
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2419
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1762
Zezwolenia na pracę 1567
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 1577
Praca bez zezwolenia 1174
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 1411
Obowiązki pracodawcy 1303
Ważne kontakty i linki 1542
Dokumenty do pobrania 10509
Inne informacje 1276
Ustawa antykryzysowa 1260
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2002
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1232
Kontakt do urzędu pracy 43499
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2891
Barometr zawodów 421
Programy 2378
Programy specjalne 1959
Rezerwa MPiPS 2225
Programy regionalne 381
Konserwator 816
Firma + 1 554
Projekty EFS 2017 - 2018 919
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 430
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 448
Projekty EFS 2016 - 2017 1411
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1011
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 827
Projekty EFS 2015 - 2016 15048
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3852
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1673
Analizy i statystyki 6722
Analizy dotyczące rynku pracy 4911
Statystyka lokalna - problemowa 1990
Statystyka lokalna - cykliczna 1923
Sprawozdania statystyczne MPiPS-01 1832
Struktura osób bezrobotnych w powiecie 2360
Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 1879
Barometr zawodów 979
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 577
Roczne informacje i prezentacje 3605
Powiatowa Rada Rynku Pracy 1982
Przydatne linki 1497
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1843
Ogłoszenia i przetargi 17992
Ogłoszenia o zamówieniu nr 1 - 2015r. 1557
Ogłoszenia o zamówieniu nr 2 1056
Ogłoszenia o zamówieniu nr 3 992
Ogłoszenia o zamówieniu nr 4 980
Ogłoszenia o zamówieniu nr 5 1063
Ogłoszenia o zamówieniu nr 6 1045
Ogłoszenie o zamówieniu nr 7 - 2016r. 557
Ogłoszenie o zamówieniu nr 8 435
Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r. 382
Ogłoszenie o zamówieniu nr 10 317
Ogłoszenie o zamówieniu nr 11 319
Dokumenty do pobrania 4899