Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33896
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2965
Przyznanie statusu bezrobotnego 2172
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2068
Utrata statusu bezrobotnego 1987
Utrata statusu poszukującego pracy 1683
Rejestracja bezrobotnych 5548
Rejestracja przez Internet 5286
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2182
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2982
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2503
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1727
Rejestracja poszukujących pracy 2918
Rejestracja przez Internet 1954
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1780
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1863
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1529
Poszukiwanie pracy i rekrutacja 3847
Jak szukać pracy 2141
Jak przygotować CV? 3659
Jak napisać list motywacyjny 5254
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 1779
Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy 1803
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3067
Prawa bezrobotnych 2568
Prawa poszukujących pracy 1788
Obowiązki bezrobotnych 2273
Obowiązki poszukujących pracy 1647
Świadczenia pieniężne 11228
Wysokość świadczeń pieniężnych 3762
Terminarz wypłacania świadczeń 3333
Zasiłek dla bezrobotnych 6898
Ubezpieczenie zdrowotne 1971
Dodatek aktywizacyjny 2349
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2218
Zwrot kosztów przejazdu 2585
Zwrot kosztów zakwaterowania 1726
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1973
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1716
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 3624
Podnoszenie kwalifikacji 4154
Szkolenia 3124
Plan szkoleń 2866
Analiza efektywności szkoleń 2204
Analiza potrzeb szkoleniowych 1447
Studia podyplomowe 2287
Bon szkoleniowy 2347
Bony stażowe 2220
Trójstronne umowy szkoleniowe 2355
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 2800
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 1603
Pożyczka szkoleniowa 2179
Formy wsparcia 9629
Pośrednictwo pracy 2255
Oferta pracy 2038
Giełda pracy 2218
Praca zagranicą 2049
Praca w UE/EOG i Szwajcarii 2646
Praca w innych krajach 2034
Informacje dla powracających do kraju 1960
Poradnictwo zawodowe 1778
Poradnictwo indywidualne 1601
Poradnictwo grupowe 1732
Zasoby informacji 1613
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2062
Planowane terminy szkoleń 2827
Staże 9600
Prace interwencyjne 2011
Roboty publiczne 1987
Prace społecznie użyteczne 1811
Bon zatrudnieniowy 1983
Dla osób niepełnosprawnych 2412
Bon na zasiedlenie 4013
Jednorazowe środki na działalność gospodarczą 4462
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2527
Zatrudnianie cudzoziemców 1792
Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia 271
Praca sezonowa 282
Dokumenty do pobrania 9392
Agencje zatrudnienia 2198
Inne informacje 2086
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia 3198
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 5150
Ubezpieczenie dobrowolne w ZUS 2416
Renta z tytułu niezdolności do pracy 1895
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21075
Zgłoszenie oferty pracy 7255
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3822
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2808
Zgłoszenie oferty pracy przez internet 1465
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6690
Pośrednictwo pracy krajowe 1731
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1777
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1486
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2264
Krajowy Fundusz szkoleniowy 5888
Trójstronne umowy szkoleniowe 1717
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 2906
Staże 3048
Prace interwencyjne 3788
Roboty publiczne 2285
Prace społecznie użyteczne 2288
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2523
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1756
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2428
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2806
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 2221
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 4216
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1815
Ochrona miejsc pracy 1755
Zwolnienia grupowe 1976
Zwolnienia monitorowane 1615
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1670
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 2057
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego 1898
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1761
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1797
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3106
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2609
Praca sezonowa 367
Przedłużenie pracy sezonowej 276
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2225
Ważne kontakty i linki 1887
Dokumenty do pobrania 12534
Inne informacje 1715
Ustawa antykryzysowa 1696
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2432
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1685
Kontakt do urzędu pracy 49454
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3526
Barometr zawodów 983
Programy 3004
Programy specjalne 2507
Rezerwa MPiPS 2727
Programy regionalne 867
Konserwator 1355
Firma + 1 1056
Projekty EFS 2017 - 2018 1574
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 948
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 948
Projekty EFS 2016 - 2017 1846
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1509
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1270
Projekty EFS 2015 - 2016 15945
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4309
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2122
Analizy i statystyki 7923
Analizy dotyczące rynku pracy 5563
Statystyka lokalna - problemowa 2565
Statystyka lokalna - cykliczna 2432
Sprawozdania statystyczne MPiPS-01 2611
Struktura osób bezrobotnych w powiecie 3064
Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 2647
Barometr zawodów 1488
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 988
Roczne informacje i prezentacje 4362
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2642
Przydatne linki 1988
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2290
Ogłoszenia i przetargi 26034
Ogłoszenia o zamówieniu nr 1 - 2015r. 2183
Ogłoszenia o zamówieniu nr 2 1547
Ogłoszenia o zamówieniu nr 3 1479
Ogłoszenia o zamówieniu nr 4 1526
Ogłoszenia o zamówieniu nr 5 1566
Ogłoszenia o zamówieniu nr 6 1568
Ogłoszenie o zamówieniu nr 7 - 2016r. 1179
Ogłoszenie o zamówieniu nr 8 951
Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r. 937
Ogłoszenie o zamówieniu nr 10 842
Ogłoszenie o zamówieniu nr 11 881
Ogłoszenie o zamówieniu nr 12 433
Ogłoszenie o zamówieniu nr 13 - 2018r. 294
Dokumenty do pobrania 5704