Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 32363
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2760
Przyznanie statusu bezrobotnego 1942
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1835
Utrata statusu bezrobotnego 1758
Utrata statusu poszukującego pracy 1477
Rejestracja bezrobotnych 5113
Rejestracja przez Internet 4920
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1982
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2727
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2273
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1546
Rejestracja poszukujących pracy 2655
Rejestracja przez Internet 1731
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1616
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1681
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1351
Poszukiwanie pracy i rekrutacja 3503
Jak szukać pracy 1907
Jak przygotować CV? 3381
Jak napisać list motywacyjny 4953
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 1591
Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy 1628
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2819
Prawa bezrobotnych 2308
Prawa poszukujących pracy 1573
Obowiązki bezrobotnych 2028
Obowiązki poszukujących pracy 1439
Świadczenia pieniężne 10550
Wysokość świadczeń pieniężnych 3495
Terminarz wypłacania świadczeń 3029
Zasiłek dla bezrobotnych 6540
Ubezpieczenie zdrowotne 1743
Dodatek aktywizacyjny 2103
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2016
Zwrot kosztów przejazdu 2341
Zwrot kosztów zakwaterowania 1509
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1748
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1541
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 3420
Podnoszenie kwalifikacji 3818
Szkolenia 2817
Plan szkoleń 2523
Analiza efektywności szkoleń 1915
Analiza potrzeb szkoleniowych 1205
Studia podyplomowe 2052
Bon szkoleniowy 2111
Bony stażowe 2016
Trójstronne umowy szkoleniowe 2135
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 2601
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 1415
Pożyczka szkoleniowa 1989
Formy wsparcia 8923
Pośrednictwo pracy 2042
Oferta pracy 1816
Giełda pracy 1992
Praca zagranicą 1832
Praca w UE/EOG i Szwajcarii 2402
Praca w innych krajach 1825
Informacje dla powracających do kraju 1726
Poradnictwo zawodowe 1572
Poradnictwo indywidualne 1392
Poradnictwo grupowe 1506
Zasoby informacji 1404
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1839
Planowane terminy szkoleń 2540
Staże 9233
Prace interwencyjne 1789
Roboty publiczne 1783
Prace społecznie użyteczne 1641
Bon zatrudnieniowy 1769
Dla osób niepełnosprawnych 2153
Bon na zasiedlenie 3761
Jednorazowe środki na działalność gospodarczą 4131
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2297
Zatrudnianie cudzoziemców 1514
Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia 97
Praca sezonowa 86
Dokumenty do pobrania 8899
Agencje zatrudnienia 1975
Inne informacje 1847
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia 3009
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 4990
Ubezpieczenie dobrowolne w ZUS 2194
Renta z tytułu niezdolności do pracy 1693
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19782
Zgłoszenie oferty pracy 6807
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3495
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2574
Zgłoszenie oferty pracy przez internet 1216
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6259
Pośrednictwo pracy krajowe 1503
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1564
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1311
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2084
Krajowy Fundusz szkoleniowy 5587
Trójstronne umowy szkoleniowe 1510
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 2699
Staże 2803
Prace interwencyjne 3573
Roboty publiczne 2080
Prace społecznie użyteczne 2088
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2282
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1566
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2223
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2612
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 2006
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 4001
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1624
Ochrona miejsc pracy 1556
Zwolnienia grupowe 1765
Zwolnienia monitorowane 1423
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1481
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 1874
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego 1740
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1577
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1630
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2800
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2200
Praca sezonowa 150
Przedłużenie pracy sezonowej 96
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 1868
Ważne kontakty i linki 1696
Dokumenty do pobrania 11791
Inne informacje 1494
Ustawa antykryzysowa 1481
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2221
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1457
Kontakt do urzędu pracy 47425
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3188
Barometr zawodów 686
Programy 2697
Programy specjalne 2225
Rezerwa MPiPS 2471
Programy regionalne 606
Konserwator 1068
Firma + 1 797
Projekty EFS 2017 - 2018 1242
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 700
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 703
Projekty EFS 2016 - 2017 1652
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1297
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1041
Projekty EFS 2015 - 2016 15763
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4074
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1885
Analizy i statystyki 7347
Analizy dotyczące rynku pracy 5235
Statystyka lokalna - problemowa 2253
Statystyka lokalna - cykliczna 2171
Sprawozdania statystyczne MPiPS-01 2205
Struktura osób bezrobotnych w powiecie 2722
Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 2271
Barometr zawodów 1240
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 771
Roczne informacje i prezentacje 4008
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2350
Przydatne linki 1744
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2062
Ogłoszenia i przetargi 23498
Ogłoszenia o zamówieniu nr 1 - 2015r. 1882
Ogłoszenia o zamówieniu nr 2 1284
Ogłoszenia o zamówieniu nr 3 1232
Ogłoszenia o zamówieniu nr 4 1190
Ogłoszenia o zamówieniu nr 5 1281
Ogłoszenia o zamówieniu nr 6 1280
Ogłoszenie o zamówieniu nr 7 - 2016r. 884
Ogłoszenie o zamówieniu nr 8 682
Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r. 664
Ogłoszenie o zamówieniu nr 10 569
Ogłoszenie o zamówieniu nr 11 592
Ogłoszenie o zamówieniu nr 12 189
Ogłoszenie o zamówieniu nr 13 - 2018r. 42
Dokumenty do pobrania 5380