Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30462
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2608
Przyznanie statusu bezrobotnego 1811
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1689
Utrata statusu bezrobotnego 1641
Utrata statusu poszukującego pracy 1374
Rejestracja bezrobotnych 4747
Rejestracja przez Internet 4673
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1877
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 2556
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2118
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1453
Rejestracja poszukujących pracy 2461
Rejestracja przez Internet 1608
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1497
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1590
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1261
Poszukiwanie pracy i rekrutacja 3264
Jak szukać pracy 1798
Jak przygotować CV? 3238
Jak napisać list motywacyjny 4747
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 1455
Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy 1530
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2632
Prawa bezrobotnych 2128
Prawa poszukujących pracy 1466
Obowiązki bezrobotnych 1862
Obowiązki poszukujących pracy 1338
Świadczenia pieniężne 9669
Wysokość świadczeń pieniężnych 3276
Terminarz wypłacania świadczeń 2663
Zasiłek dla bezrobotnych 6279
Ubezpieczenie zdrowotne 1594
Dodatek aktywizacyjny 1947
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 1901
Zwrot kosztów przejazdu 2208
Zwrot kosztów zakwaterowania 1411
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1627
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1463
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 3282
Podnoszenie kwalifikacji 3540
Szkolenia 2584
Plan szkoleń 2256
Analiza efektywności szkoleń 1738
Analiza potrzeb szkoleniowych 1059
Studia podyplomowe 1863
Bon szkoleniowy 1958
Bony stażowe 1912
Trójstronne umowy szkoleniowe 2019
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 2495
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 1319
Pożyczka szkoleniowa 1883
Formy wsparcia 8216
Pośrednictwo pracy 1938
Oferta pracy 1659
Giełda pracy 1829
Praca zagranicą 1691
Praca w UE/EOG i Szwajcarii 2263
Praca w innych krajach 1707
Informacje dla powracających do kraju 1604
Poradnictwo zawodowe 1448
Poradnictwo indywidualne 1271
Poradnictwo grupowe 1382
Zasoby informacji 1274
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1733
Planowane terminy szkoleń 2335
Staże 8316
Prace interwencyjne 1645
Roboty publiczne 1684
Prace społecznie użyteczne 1538
Bon zatrudnieniowy 1636
Dla osób niepełnosprawnych 1963
Bon na zasiedlenie 3595
Jednorazowe środki na działalność gospodarczą 3817
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2163
Dla cudzoziemców 1356
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 2198
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli państw trzecich 1596
Prawa i obowiązki cudzoziemców 2202
Ważne kontakty i linki 1770
Dokumenty do pobrania 8409
Agencje zatrudnienia 1832
Inne informacje 1681
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia 2885
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 4870
Ubezpieczenie dobrowolne w ZUS 2083
Renta z tytułu niezdolności do pracy 1592
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18407
Zgłoszenie oferty pracy 6485
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3255
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2445
Zgłoszenie oferty pracy przez internet 1032
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5785
Pośrednictwo pracy krajowe 1352
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1458
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1202
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1948
Krajowy Fundusz szkoleniowy 5289
Trójstronne umowy szkoleniowe 1396
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 2549
Staże 2636
Prace interwencyjne 3453
Roboty publiczne 1969
Prace społecznie użyteczne 1991
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2128
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1481
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2072
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2525
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 1896
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3890
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1513
Ochrona miejsc pracy 1445
Zwolnienia grupowe 1646
Zwolnienia monitorowane 1296
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1350
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 1772
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego 1648
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1467
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1532
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2558
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1902
Zezwolenia na pracę 1673
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 1664
Praca bez zezwolenia 1259
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 1518
Obowiązki pracodawcy 1395
Ważne kontakty i linki 1614
Dokumenty do pobrania 10939
Inne informacje 1369
Ustawa antykryzysowa 1349
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2109
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1335
Kontakt do urzędu pracy 45386
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3035
Barometr zawodów 526
Programy 2524
Programy specjalne 2084
Rezerwa MPiPS 2335
Programy regionalne 497
Konserwator 921
Firma + 1 660
Projekty EFS 2017 - 2018 1066
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 567
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 571
Projekty EFS 2016 - 2017 1503
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1147
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 920
Projekty EFS 2015 - 2016 15659
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3956
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1771
Analizy i statystyki 6976
Analizy dotyczące rynku pracy 5052
Statystyka lokalna - problemowa 2101
Statystyka lokalna - cykliczna 2039
Sprawozdania statystyczne MPiPS-01 1965
Struktura osób bezrobotnych w powiecie 2494
Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 1988
Barometr zawodów 1084
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 677
Roczne informacje i prezentacje 3769
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2149
Przydatne linki 1607
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1950
Ogłoszenia i przetargi 20709
Ogłoszenia o zamówieniu nr 1 - 2015r. 1678
Ogłoszenia o zamówieniu nr 2 1150
Ogłoszenia o zamówieniu nr 3 1065
Ogłoszenia o zamówieniu nr 4 1056
Ogłoszenia o zamówieniu nr 5 1139
Ogłoszenia o zamówieniu nr 6 1139
Ogłoszenie o zamówieniu nr 7 - 2016r. 673
Ogłoszenie o zamówieniu nr 8 539
Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r. 485
Ogłoszenie o zamówieniu nr 10 412
Ogłoszenie o zamówieniu nr 11 410
Ogłoszenie o zamówieniu nr 12 71
Dokumenty do pobrania 5149