Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 192 93 125 54 1448 797 271 156
w tym
osoby
poprzednio pracujące 156 77 116 50 1242 671 268 154
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 1 7 5 79 38 44 17
dotychczas nie pracujące 36 16 9 4 206 126 3 2
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 131 62 78 36 1017 553 202 119
w tym posiadający gospodarstwo rolne 8 3 9 5 63 34 34 20
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 26 14 6 3 48 25 6 4
Cudzoziemcy - - - - 7 6 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 57 25 38 15 436 231 77 41
Bez doświadczenia zawodowego 46 22 18 9 290 180 3 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 11 - 8 - 265 - 24
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 183 91 94 42 1244 699 215 123

W tym

Do 30 roku życia 105 49 55 27 512 316 62 39
Do 25 roku życia 69 32 31 16 249 140 18 10
długotrwale bezrobotne 40 20 17 10 566 342 1 -
Powyżej 50 roku życia 23 12 23 9 372 117 102 44
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 1 - - - 16 7 - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 35 25 27 15 390 337 79 64
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 1 1 - -
Niepełnosprawni 10 4 4 1 94 38 15 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1516 824 1067 576 308 165
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 192 93 131 62 36 21

z tego

po raz pierwszy 49 20 40 17 10 4
po raz kolejny 143 73 91 45 26 17

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 13 9 8 5 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 4 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 260 120 181 85

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 125 54 78 36

z tego

niesubsydiowanej 112 49 70 34

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 12 2 4 2
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 13 5 8 2

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 4 4 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 6 - 4 -
rozpoczęcie szkolenia 3 - 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 26 19 18 13
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 3 4 3
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 2 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 36 7 31 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 41 20 30 14
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 4 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 2 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 6 6 4 4
innych 9 6 6 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1448 797 1017 553
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 282 157 215 116

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 528 326 253 147 400 131 563 346
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 105 49 69 32 23 12 40 20
z tego po raz pierwszy 37 16 29 13 7 2 - -
po raz kolejny 68 33 40 19 16 10 40 20

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 13 9 9 6 - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 3 3 3 3
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 117 57 68 35 51 26 37 24

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 55 27 31 16 23 9 17 10

z tego

niesubsydiowanej 53 27 30 16 17 5 15 8
z tego podjęcie działalności gospodarczej 7 2 2 - 2 - 2 -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 2 - 1 - 6 4 2 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 6 4 2 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 2 - 1 - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 - 1 - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 14 11 10 8 3 2 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 - - 2 1 3 3
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 1 1 1 - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 17 6 13 4 4 - 1 -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 22 9 11 5 4 3 9 6
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 4 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 3 2 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 6 6 - -
innych 4 2 1 1 2 1 4 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 2 5 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 512 316 249 140 372 117 566 342
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 168 102 118 66 57 17 68 49
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 3
zatrudnione przy robotach publicznych 5 2
odbywające szkolenie 2 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 157 107
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 57 37
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 17 10
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 15 7

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 7 4
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 6 23 10
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 27 17 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 27 17 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 7 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 3 3
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 - 5 1