Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 306 140 176 72 1519 851 295 177
w tym
osoby
poprzednio pracujące 247 105 146 61 1267 690 294 176
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
14 7 12 4 95 54 61 36
dotychczas nie pracujące 59 35 30 11 252 161 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 225 98 137 55 1089 612 228 138
w tym posiadający gospodarstwo rolne 16 7 7 3 72 37 36 19
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 37 23 32 14 114 67 2 1
Cudzoziemcy 1 1 - - 5 3 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 81 32 40 13 446 232 79 42
Bez doświadczenia zawodowego 77 43 44 20 343 218 1 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 17 - 8 - 273 - 29
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 291 135 141 59 1308 736 220 134

W tym

Do 30 roku życia 153 70 91 37 586 369 79 55
Do 25 roku życia 91 43 62 27 312 186 24 13
długotrwale bezrobotne 67 36 28 17 582 344 2 1
Powyżej 50 roku życia 52 18 19 5 354 116 95 45
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 14 7 4 4 32 13 - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 49 26 23 7 386 325 81 68
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 5 5 1 1
Niepełnosprawni 15 5 7 2 84 37 13 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1500 839 1078 608 280 167
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 306 140 225 98 59 29

z tego

po raz pierwszy 67 39 49 22 15 10
po raz kolejny 239 101 176 76 44 19

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - - -
po stażu 52 26 44 25 3 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 - 5 - 3 -
po pracach społecznie użytecznych 4 3 3 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 287 128 214 94

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 176 72 137 55

z tego

niesubsydiowanej 143 62 114 48

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 2 1 1 -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 33 10 23 7

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 5 1 3 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 1 3 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 25 8 17 6
rozpoczęcie szkolenia 1 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 12 8 7 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 2 1 1
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 2 3 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 36 9 27 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 43 27 28 20
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 3 2
innych 10 5 7 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1519 851 1089 612
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 331 198 260 150

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 589 372 327 194 339 110 567 342
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 153 70 91 43 52 18 67 36
z tego po raz pierwszy 48 27 35 19 7 5 - -
po raz kolejny 105 43 56 24 45 13 67 36

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 - 1 -
po stażu 27 13 18 11 5 - 4 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 - 2 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 2 1 4 3
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 154 71 104 50 37 12 52 34

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 91 37 62 27 19 5 28 17

z tego

niesubsydiowanej 67 28 46 21 18 5 26 17
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - 1 - 1 1
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 24 9 16 6 1 - 2 -
z tego prac interwencyjnych - - - - - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 2 1 - - 2 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 1 2 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 18 7 12 5 1 - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - 1 - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 12 8 9 6 - - 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 1 1 - - 1 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 2 1 2 1 - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 17 5 11 3 3 - 8 5
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 28 16 16 9 5 3 10 8
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 3 - -
innych 3 3 3 3 5 1 4 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 2 2 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 586 369 312 186 354 116 582 344
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 215 137 157 97 47 17 72 48
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 27 12
zatrudnione przy robotach publicznych 4 3
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 142 103
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 50 34
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 22 10
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 20 9

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 7 3
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 14 5 20 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 39 23 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 39 23 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 1 3 2
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 8 2