Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 255 120 155 75 1601 832 307 166
w tym
osoby
poprzednio pracujące 217 100 126 58 1387 709 305 164
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 5 11 6 93 51 57 30
dotychczas nie pracujące 38 20 29 17 214 123 2 2
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 183 85 122 54 1137 586 229 128
w tym posiadający gospodarstwo rolne 17 9 9 3 78 41 37 18
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 22 24 16 82 45 6 5
Cudzoziemcy 1 1 1 - 5 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 81 40 45 22 509 245 83 39
Bez doświadczenia zawodowego 57 31 37 23 317 181 2 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 21 - 9 - 274 - 30
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 239 126 122 60 1351 719 241 136

W tym

Do 30 roku życia 121 60 91 48 568 333 82 50
Do 25 roku życia 70 37 50 28 282 155 34 18
długotrwale bezrobotne 46 27 10 8 586 349 - -
Powyżej 50 roku życia 52 23 14 5 420 136 113 50
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 5 2 1 - 28 13 2 2
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 49 36 28 12 405 340 86 72
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 1 1 - -
Niepełnosprawni 13 7 7 4 100 38 16 5
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1702 894 1224 639 333 181
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 255 120 183 85 52 30

z tego

po raz pierwszy 47 23 34 16 9 5
po raz kolejny 208 97 149 69 43 25

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - - -
po stażu 26 21 21 16 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 17 2 12 2 2 1
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 356 182 270 138

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 155 75 122 54

z tego

niesubsydiowanej 137 70 108 50

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 4 - 4 -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 18 5 14 4

z tego

prac interwencyjnych 2 - 2 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 1 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 14 4 11 4
rozpoczęcie szkolenia 16 1 11 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 38 24 24 15
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 45 32 39 30
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - 2 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 32 10 22 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 51 31 37 24
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 3 3 2
innych 7 3 6 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1601 832 1137 586
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 293 169 228 126

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 629 365 321 173 424 134 617 373
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 121 60 70 37 52 23 46 27
z tego po raz pierwszy 34 16 25 11 8 3 - -
po raz kolejny 87 44 45 26 44 20 46 27

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 1 1 - - - -
po stażu 25 20 15 12 - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 4 - 1 - 6 - 4 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 176 88 103 54 56 21 77 51

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 91 48 50 28 14 5 10 8

z tego

niesubsydiowanej 78 44 45 25 13 5 10 8
z tego podjęcie działalności gospodarczej 3 - 2 - 1 - - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 13 4 5 3 1 - - -
z tego prac interwencyjnych 1 - - - 1 - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 2 1 1 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 10 3 4 2 - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 - 1 - 6 - 3 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 20 11 12 6 2 1 6 5
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 9 7 1 1 15 7 35 23
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - 1 - 1 - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 6 14 6 2 - 4 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 29 15 23 12 4 2 12 9
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 2 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 3 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 5 3 - -
innych 1 1 1 1 2 - 6 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 4 6 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 568 333 282 155 420 136 586 349
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 177 113 126 72 52 16 69 48
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 12 5
zatrudnione przy robotach publicznych 1 1
odbywające szkolenie 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 129 90
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 47 34
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 16 10
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych 3 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 16 10

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 6 3
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 19 10 24 15
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 29 15 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 29 15 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 1 3 3
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 1 6 3