Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
Statystyki graficzne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce

 
 
Departament Rynku Pracy MPiPS 28.04.2014

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody, lub w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (od 1 maja 2014 r.) - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski. Więcej na temat uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zezwolenia na pracę w Polsce nie muszą posiadać m.in., członkowie rodzin obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, cudzoziemcy, którym udzielono ochrony na terytorium RP (status uchodźcy, pobyt tolerowany), posiadający Kartę Polaka, nauczyciele języków obcych, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych czy studenci studiów dziennych posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach , a także (do 3 miesięcy w roku) studenci przebywający na podstawie wizy.

Do ważnej grupy wyjątków należą także obywatele 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy wykonujący pracę w przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy pod warunkiem posiadania oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. 

 


Więcej informacji nt. zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 01 stycznia 2018r.:

  1. Praca sezonowa
  2. Przedłużenie pracy sezonowej
  3. Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie powierzenia.


 


Podstawa prawna

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:16:44)
Zredagowana przez: PUP (2017-12-29 10:30:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/128