Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Oferta pracy

Oferta pracy

 
 
Departament Rynku Pracy MPiPS 19.08.2014

Co to jest oferta pracy?

Oferta – to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Oferta odpowiedniej pracy – to zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną jako bezrobotny, a urząd dysponuje ofertą odpowiedniej pracy dla ciebie, zostaniesz poinformowany o tej ofercie przez doradcę klienta i zostanie wydane ci skierowanie do pracodawcy na rozmowę.

W przypadku, gdy odmówisz przyjęcia takiego skierowania, a odmowa nie będzie uzasadniona, zostaniesz wykreślony z rejestru urzędu na okres przewidziany w art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czyli na 120 dni przy pierwszej odmowie, 180 dni przy drugiej odmowie i 270 dni przy trzeciej i każdej następnej odmowie przyjęcia proponowanej oferty odpowiedniej pracy.

Pamiętaj! Po rozmowie z pracodawcą jesteś zobowiązany do zwrócenia skierowania w oznaczonym przez urząd terminie.

Oferta innej pracy zarobkowej – oferta, która nie spełnia przynajmniej jednego z warunków przypisanych ofercie odpowiedniej pracy (powyżej), jest traktowana jako oferta innej pracy zarobkowej.

W przypadku, gdy urząd nie może przedstawić ci oferty odpowiedniej pracy, doradca klienta ma obowiązek poinformowania o możliwości zatrudnienia na ofertę innej pracy zarobkowej. Gdy odmówisz skorzystania z takiej propozycji nie będzie to skutkowało wykreśleniem z rejestru osób bezrobotnych.

Twoja zgoda na wystawienie skierowania na ofertę innej pracy zarobkowej skutkuje tym, że jesteś zobowiązany do spotkania z pracodawcą i rozliczenia skierowania po odbytym spotkaniu w wyznaczonym terminie.

Rodzaje ofert pracy

Urząd pracy przyjmuje od pracodawcy ofertę pracy i podaje ją do publicznej wiadomości jako ofertę otwartą lub zamkniętą.

Oferta otwarta to oferta pracy, w której pracodawca wyraził zgodę aby została upowszechniona wraz z jego danymi kontaktowymi.

Na ofertę otwartą możesz zgłosić się do pracodawcy samodzielnie, gdyż udostępnione przez pracodawcę dane kontaktowe dostępne są dla wszystkich bez ograniczeń.

Oferta zamknięta to oferta pracy, w której pracodawca zastrzegł swoje dane do wiadomości urzędu i tylko tych osób zarejestrowanych w urzędzie, które będą kierowane do niego przez urząd w związku ze zgłoszoną ofertą.

Jeżeli spełniasz wymagania określone postawione przez pracodawcę w ofercie pracy, na ofertę zamkniętą może skierować cię doradca klienta.

Podstawa prawna

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2015-05-09 21:29:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/oferta-pracy/227