Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa poszukujących pracy
Statystyki graficzne

Prawa poszukujących pracy

Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy

 
Departament Rynku Pracy MPiPS 28.04.2014
 
 1. Jako osoba posiadająca status poszukującego pracy możesz korzystać z usług rynku pracy w zakresie:
  1. pośrednictwa pracy,
  2. poradnictwa zawodowego,
 2. Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz:
  1. jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2. jesteś zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. jesteś żołnierzem rezerwy,
  6. pobierasz rentę szkoleniową,
  7. pobierasz świadczenie szkoleniowe,
  8. podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  9. jesteś pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,
  10. cudzoziemcem:
   • posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
   • posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  możesz: W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie będzie przysługiwało Ci stypendium.

  Jako osoba poszukująca pracy możesz uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te zostałeś skierowany przez Twój urząd pracy i dojeżdżasz do tych miejsc.
   
 3. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy w powiatowym urzędzie pracy, to do Twoich obowiązków należy:
  1. zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  2. zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach,
  3. stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem pracy, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie urzędu pracy o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
  4. podjęcie przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli zostanie Ci zaproponowane,
  5. podjęcie i udział w indywidualnym planie działania, szkoleniu, studiach podyplomowych, jeżeli zostaną Ci zaproponowane,
  6. uczestnictwo w programie specjalnym, jeżeli zostaną Ci zaproponowane,
  7. przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli zostaną Ci zaproponowane.

Podstawa prawna

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:28)
Zredagowana przez: PUP (2015-05-29 10:59:41)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/61