Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Projekty Unijne » Projekt dla osób młodych do 30 r.ż. w ramach PO WER 2017 -2018
Statystyki graficzne

Projekt dla osób młodych do 30 r.ż. w ramach PO WER 2017 -2018

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2018r realizuje projekt „Szansa dla młodych III” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suskim.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Suchej Beskidzkiej jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież  NEET). Osoba z kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą dla PO WER to: osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:

  1. nie pracuje,
  2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikowane jest czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu).

Wsparcie w projekcie kierowane będzie w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, za które uznawane są:

- w grupie osób poniżej 25 r.ż. – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,

- w grupie osób 25-29 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

W ramach projektu, osobom bezrobotnym do 24 r.ż. zostanie udzielone wsparcie w terminie do 4 miesięcy od daty rejestracji, natomiast osobom bezrobotnym powyżej 25 r.ż. do 4 miesięcy od przystąpienia do projektu.

FORMY WSPARCIA:
Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta ogółem 438 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Suchej Beskidzkiej. Wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości, zastosowane zostaną co najmniej 3 formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz jedna z form aktywnych.

W ramach projektu przewidziano:

1. Pośrednictwo pracy dla 438 osób;

2. Poradnictwo zawodowe dla 438 osób

3. Indywidualne Plany Działań dla 438 osób;

4. Staże dla 308 osób;

5.         Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 50 osób;

6.         Szkolenia zawodowe dla 64 osób

7.         Bony zasiedleniowe dla 16 osób.

 REKRUTACJA:

- Nabór na staże rozpocznie się od 16.01.2018 i będzie trwał do wyczerpania puli środków na tą formę wsparcia.

- Nabór na szkolenia wskazane rozpocznie się od 16.01.2018r. i będzie trwał do wyczerpania puli środków na tą formę wsparcia.

- Nabór na bony zasiedleniowe rozpocznie się od 11.01.2018r. i będzie trwał do wyczerpania puli środków na tą formę wsparcia.

- Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osób planowany jest od 13.08.2018 oraz na IV kwartał 2018r.- szczegółowe informacje dostępne będą na stronie PUP w Suchej Beskidzkiej w aktualnościach.

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać u koordynatora projektu – Teresy Barcik w pokoju nr 15 lub pod numerem telefonu (33) 870 89 15 ewentualnie u swojego doradcy klienta.

Informacje nt. poszczególnych form wsparcia można uzyskać:

- staże i bony na zasiedlenie pok. 15 tel. 033 870 89 15

- środki na działalność gospodarczą pok. 13 tel. 033 870 89 13

- szkolenia zawodowe pok. 22 tel. 033 870 89 22

BUDŻET PROJEKTU:

3 649 566,55 zł (w tym dofinansowanie z UE wynosi 3 353 586,71 zł)

                                                                              

Informacja o aktualnie trwających naborach dotyczących form wsparcia realizowanych w projekcie dostępna jest na stronie głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej w www.pupsuchabeskidzka.pl w aktualnościach


 
Informacja dotycząca stanu realizacji projektu na dzień 30.06.2018 r.
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Aktualizacja 08.08.2018r.

 

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2018-08-08 13:42:20)
Zredagowana przez: PUP (2018-08-09 08:14:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/projekt-dla-osob-mlodych-do-30-r-%C5%BC-w-ramach-po-wer-2017-2018/315