Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Projekty Unijne » Projekt dla osób po 30 r.ż. w ramach RPO WM 2018-2019
Statystyki graficzne

Projekt dla osób po 30 r.ż. w ramach RPO WM 2018-2019

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2018r. – 31.03.2019r. realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (IV) – Kierunek praca 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 8- Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020.

CEL PROJKETU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie suskim.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej, dla których ustalono I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej w poniższych grup:

- osób w wieku 50 lat i więcej,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

- osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej z wykształceniem średnim),

- kobiet,

- bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z w/w grup (na warunkach określonych w SZOOP)*

Przynależność do kategorii osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami oraz osób długotrwale bezrobotnych traktowane będzie priorytetowo.

FORMY WSPARCIA:

W ramach projektu ze wsparcia skorzysta ogółem 78 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej. Wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości, zastosowane zostaną co najmniej 3 formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz jedna z form aktywnych.

W ramach projektu przewidziano:

  1. Staże dla 50 osób;
  2. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 18 osób;
  3. Szkolenia zawodowe dla 10 osób (5 szkoleń indywidualnych, 5 szkoleń grupowych).

PLANOWANE EFEKTY:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

  1. Osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne,  osoby z niepełnosprawnościami, kobiety – na poziomie co najmniej 42%,
  2. Bezrobotni mężczyźni, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z w/w grup (na warunkach określonych w SZOOP) – na poziomie co najmniej 52%*

* Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęci również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie należący do powyższych grup, których sytuacja na rynku jest najtrudniejsza) z zastrzeżeniem, iż udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji czy kompetencji uczestników projektu lub do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Grupa ta stanowić będzie nie więcej niż 20 % ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

REKRUTACJA:

- Nabór na staże rozpocznie się od 15.01.2018 i będzie trwał do wyczerpania puli środków na tą formę wsparcia.

- Nabór na szkolenia indywidualne rozpocznie się od 17.01.2018r. i będzie trwał do wyczerpania puli środków na tą formę wsparcia.

- Nabór na szkolenie grupowe planuje się na miesiąc luty 2018 – szczegółowe informacje dostępne będą na stronie PUP w Suchej Beskidzkiej w aktualnościach.

- Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 7 osób planowany jest na marzec 2018 oraz dla 11 osób na IV kwartał 2018r. (z czego 3 osoby otrzymają środki I kwartale 2019r. - szczegółowe informacje dostępne będą na stronie PUP w Suchej Beskidzkiej w aktualnościach.

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio u swojego Doradcy klienta lub drogą pocztową na adres siedziby tut. PUP.

Regulamin rekrutacji do projektu oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępny w plikach do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu pokój nr 15.

Informacje nt. projektu można uzyskać u koordynatora projektu – Anny Wojtkiewicz w pokoju nr 15 lub pod numerem telefonu (33) 870 89 15 ewentualnie u swojego doradcy klienta.

Informacje nt. poszczególnych form wsparcia można uzyskać:

- staże pok. 15 tel. 033 870 89 15

- środki na działalność gospodarczą pok. 13 tel. 033 870 89 13

- szkolenia zawodowe pok. 22 tel. 033 870 89 22

WARTOŚĆ PROJEKTU: 833 586,90 zł.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 708 548,86 zł.

 

Informacja o aktualnie trwających naborach dotyczących form wsparcia realizowanych w projekcie dostępna jest na stronie głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej w www.pupsuchabeskidzka.pl w aktualnościach.


Informacja dotycząca stanu realizacji projektu na dzień 30.06.2018 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Aktualizacja 08.08.2018r.

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2018-08-08 13:42:40)
Zredagowana przez: PUP (2018-08-09 08:17:55)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Regulamin rekrutacji do RPO 2018 (.pdf 301.76kB) 2018-08-08 301.76kB Plik: Regulamin rekrutacji do RPO 2018.pdf (301.76kB)POBIERZ
Dokument docx Formularz rekrutacyjny RPO 2018 (.docx 51.76kB) 2018-08-08 51.76kB Plik: Formularz rekrutacyjny RPO 2018.docx (51.76kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/projekt-dla-osob-po-30-r-%C5%BC-w-ramach-rpo-wm-2018-2019/316