Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Statystyki graficzne

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

  • Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
  • Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 13.03.2004 r. za dochód rodzinny uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Rodzina to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Dochód na osobę w rodzinie - dochód rodzinny podzielony przez liczbę osób w rodzinie. Wysokość dochodu nie może przekroczyć 351 zł na osobę w rodzinie.

  • Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.
  • Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego.

Do pisemnego wniosku osoby bezrobotnej o wypłatę stypendium dołącza się:

  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki wraz ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia lub oświadczenie osoby bezrobotnej. W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej z zaświadczenia winno wynikać, że szkoła posiada status szkoły dla dorosłych, a w przypadku szkoły wyższej - system podjętych studiów.
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2015-05-08 09:47:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85