Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Ubezpieczenie zdrowotne
Statystyki graficzne

Ubezpieczenie zdrowotne

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  • Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Powiatowy urząd pracy zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Bezrobotny, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jest zobowiązany do powiadomienia urzędu pracy o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Za członka rodziny uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, 

Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ. Dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi może być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.

  • małżonka,
  • krewnych wstępnych (rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 hektara przeliczeniowego osoba bezrobotna podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu tylko na czas pobierania zasiłku lub stypendium.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:42)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2015-05-08 09:39:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/ubezpieczenie-zdrowotne/79