Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego
Statystyki graficzne

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego (zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), gdy:

 • nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
  -120 dni w przypadku pierwszej odmowy
  - 180 dni w przypadku drugiej odmowy
  - 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 • otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61 e pkt. 2 lit. ustawy albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 • otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 • rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
 • pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
  1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

Uwaga: liczba odmów i przerwań liczona jest łącznie począwszy od 27.05.2014 r.

 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a w/w ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
  -120 dni w przypadku pierwszej odmowy
  - 180 dni w przypadku drugiej odmowy
  - 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 • pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres:
  1. 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
  2. 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
  3. 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

Uwaga: liczba niestawiennictw liczona jest począwszy od 01.02.2011 r.

 • nie stawiła się we właściwym dla nowego miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania
 • złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 • z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację Indywidualnego Planu Działania lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:
 1. 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
 2. 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
 3. 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania;
 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:
 1. 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,
 2. 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia,
 3. 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia;
 • z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, lub inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społeczne; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
  1. 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
  2. 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
  3. 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania;
   
 • pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego, w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

UWAGA!

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego, z powyższego powodu, kobiety w ciąży z powodu związanej z ciążą niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni. 

 

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:
1) kobiety po urodzeniu dziecka,
2) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej
- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

 • nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku ZUS ZLA;
 • z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego na wskazane powyżej okresy, ponowne jego nabycie może nastąpić w wyniku rejestracji, po upływie okresów karencji i spełnieniu warunków koniecznych do nabycia statusu.

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: PUP (2015-05-09 20:42:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44