Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Wysokość świadczeń pieniężnych
Statystyki graficzne

Wysokość świadczeń pieniężnych

Wysokość świadczeń pieniężnych

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.06.2014 r.:

podstawowy(100%) - w okresie pierwszych 90 dni -

w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

831,10
652,60

obniżony (80%) - w okresie pierwszych 90 dni

- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

664,90
522,10

podwyższony (120%) - w okresie pierwszych 90 dni

- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów  (po waloryzacji 666,60 zł )

997,40

783,20

 

 

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

szkolenia - 120 % zasiłku

997,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

997,40

stażu - 120 % zasiłku

997,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

831,10

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

166,30

Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

479,40

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

415,60

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

415,60

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 8,10/godz.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60)

980,70

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.680,00 + 302,40*)
Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.

1.982,40

2. robót publicznych

- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.971,34 + 354,84*),

2.326,18

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.942,67+709,68*)

4.652,35

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

5.040,00

4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

max 4,86/za godz.

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.

1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

23.656,02

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

15.770,68

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

11.828,01

2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

23.656,02

3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

14.959,88

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2014r.)

1.680,00

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kw.2014 r. (obowiązuje od 1.03.2015r.)

3.942,67

3. Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.)

2,45%

4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r)

0,10%

5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne(od 1.01.2008 r)

9,00%

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:50:59)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2015-05-08 09:38:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/wysokosc-swiadczen-pienie%C5%BCnych/77