Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór na szkolenie
Statystyki graficzne

Nabór na szkolenie

             

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną
(tzw. indywidualne) organizowane dla osób do 29 r.ż. w ramach Projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (III) Szansa dla młodych IIIrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Wnioski na w/w szkolenia przyjmowane będą od dnia 16.01.2018r. do wyczerpania środków finansowych.

 

ZASADY KWALIFIKOWANIA NA SZKOLENIA WSKAZANE:

Na w/w szkolenia kwalifikowane będą osoby do 29 r.ż. (w tym że osoby do 24r.ż. nie mogą być zarejestrowane dłużej niż do 4 miesięcy), w przypadku:

  1. braku kwalifikacji zawodowych,
  2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  3. uraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. mają ustalony II profil pomocy oraz opracowany Indywidualny Plan Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia
  2. nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ze środków publicznych (tzw. Młodzież NEET)

c)  złożyli wniosek zawierający uzasadnienie celowości szkolenia w formie: oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia lub oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej lub innego uzasadnienia celowości skierowania na szkolenie, które potwierdzałoby konieczność odbycia szkolenia dla podjęcia odpowiedniej pracy,

d) posiadają pozytywną opinię doradcy zawodowego i doradcy klienta

e) nie korzystały ze środków projektu „Szansa dla młodych III” w 2017 roku.

 

Wnioski niespełniające powyższych warunków będą rozpatrywane negatywnie.
W pierwszej kolejności na szkolenia kierowane będą osoby, posiadające od pracodawcy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się do sfinansowania tylko jednego szkolenia w ciągu roku, który jest zakończony egzaminem państwowym i do pokrycia następujących kosztów związanych z wnioskowanym szkoleniem:

1) zakupu szkolenia,

2) koniecznych badań psychologicznych, lekarskich,

3) stypendium szkoleniowego,

4) egzaminu zewnętrznego/państwowego

natomiast Urząd nie pokrywa kosztów związanych z:

1)  kosztów przejazdu na szkolenie i z powrotem,

2) kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

Wnioski na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną, do pobrania poniżej lub w siedzibie urzędu - pokój nr 22.

PUP zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów kwalifikowania na w/w szkolenia, z przyczyn od nas niezależnych, w tym otrzymania niższych środków finansowych niż przewidywane.         

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 roku  (tj. Dz. U. z 2017,  poz. 1065  z późń. zm. )
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 667 z póżń.zm.)
  3. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej dot. organizacji szkoleń.

 

Sucha Beskidzka, dn.12.01.2018r.

Aktualność dodana przez: PUP (2018-01-12 10:50:58) , zredagowana przez: PUP (2018-02-20 12:53:42)
Data wydarzenia : 2018-01-16
Data publikacji : 2018-01-12

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/wydarzenie/178/nabor-na-szkolenie