Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór na szkolenie - RPO
Statystyki graficzne

Nabór na szkolenie - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną organizowane dla osób w wieku 30 lat i więcej w ramach Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej p.n.:Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim(IV) – „Kierunek praca 30+”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020   Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020

 

Wnioski na w/w szkolenia przyjmowane będą od dnia 17.01.2018r. do wyczerpania środków finansowych.

 

ZASADY KWALIFIKOWANIA NA SZKOLENIA WSKAZANE:

Na w/w szkolenia kwalifikowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej, w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji lub
 3. uraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

które spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. mają ustalony II profil pomocy oraz opracowany Indywidualny Plan Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia i są równocześnie:
 1. osobami długotrwale bezrobotnymi tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy lub
 2. osobami powyżej 50 roku życia lub
 3. osobami niepełnosprawnymi lub
 4. osobami niskowykwalifikowanymi (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie ogólne oraz  

średnie zawodowe) lub

 1. kobietami.
 1. złożyli wniosek zawierający uzasadnienie celowości szkolenia w formie: oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy lub oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej lub innego uzasadnienia celowości skierowania na szkolenie, które potwierdzałoby konieczność odbycia szkolenia dla podjęcia odpowiedniej pracy,
 2. posiadają pozytywną opinię doradcy zawodowego i doradcy klienta.

 

Wnioski niespełniające powyższych warunków będą rozpatrywane negatywnie.
W pierwszej kolejności na szkolenia kierowane będą osoby, posiadające od pracodawcy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się do sfinansowania tylko jednego szkolenia w ciągu roku, który jest zakończony egzaminem państwowym i do pokrycia następujących kosztów związanych z wnioskowanym szkoleniem:

1) zakupu szkolenia,

2) koniecznych badań psychologicznych, lekarskich,

3) stypendium szkoleniowego,

4) egzaminu zewnętrznego/państwowego

natomiast Urząd nie pokrywa:

1)  kosztów przejazdu na szkolenie i z powrotem,

2) kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

Wnioski na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną, do pobrania poniżej lub w siedzibie urzędu - pokój nr 22.

PUP zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów kwalifikowania na w/w szkolenia, z przyczyn od nas niezależnych, w tym otrzymania niższych środków finansowych niż przewidywane.         

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 roku  (tj. Dz. U. z 2017,  poz. 1065  z późń. zm. )
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 667 z póżń.zm.)
 3. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej dot. organizacji szkoleń.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualność dodana przez: PUP (2018-01-17 10:36:33) , zredagowana przez: PUP (2018-02-20 12:52:36)
Data wydarzenia : 2018-01-17
Data publikacji : 2018-01-17

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/wydarzenie/184/nabor-na-szkolenie-rpo