Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór na szkolenie grupowe dla osób w wieku 30 lat i więcej
Statystyki graficzne

Nabór na szkolenie grupowe dla osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenie grupowe dla osób w wieku 30 lat i więcej, pn.:

„Operator koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III”

   organizowane w ramach Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej p.n.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim(IV) – „Kierunek praca 30+”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020   Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020

Wnioski na w/w szkolenie przyjmowane będą od dnia 07.02.2018r. do dnia 26.02.2018r.

(w przypadku zebrania się wcześniej wystarczającej ilości osób, nabór może zostać skrócony ! )

 

Planowany termin kursumarzec-kwiecień 2018

Liczba miejsc: 8 (w tym dla osób powyżej 50 r.ż. nie mniej niż 4 miejsca)

Liczba godzin : 134 godz. zajęć

 

Szkolenie jest bezpłatne, dodatkowo zapewnione są:

- bezpłatne badania lekarskie,

- zwrot kosztów przejazdów na szkolenie,

- opłacenie egzaminu państwowego,

- stypendium szkoleniowe.

 

ZASADY KWALIFIKOWANIA NA SZKOLENIE:

Na w/w szkolenie kwalifikowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej, w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji lub
 3. uraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

które spełniają łącznie poniższe warunki:

1. mają ustalony II profil pomocy oraz opracowany Indywidualny Plan Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia i są równocześnie:

 1. osobami długotrwale bezrobotnymi tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy lub
 2. osobami powyżej 50 roku życia lub
 3. osobami niepełnosprawnymi lub
 4. osobami niskowykwalifikowanymi (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie ogólne oraz średnie zawodowe) lub
 5. kobietami lub
 6. mężczyznami w wieku 30-49 lat (nie należącymi do powyższych grup) z zastrzeżeniem, iż udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji czy kompetencji lub do rozpoczęcia działalności gospodarczej

 

2. Posiadają pozytywną opinię doradcy zawodowego i doradcy klienta.

 

Wnioski niespełniające powyższych warunków będą rozpatrywane negatywnie.            

 

W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby spełniające powyższe warunki i jednocześnie posiadające od pracodawcy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie: liczba punktów uzyskanych w dodatkowej rekrutacji przeprowadzonej według przedstawionej poniżej punktacji oraz kolejno data złożenia wniosku.

 

ZAPISY i dodatkowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy Sucha Beskidzkiej,

ul. Mickiewicza 31, pokój nr 22, tel. 033/8708922

 

Punktacja dotycząca kryteriów kwalifikowania na szkolenie:

„Operator koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III”

L.p.

Kategorie osób:

Liczba punktów

1.

osoby powyżej 50 roku życia

20

2.

osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

10

3.

osoby niepełnosprawne

8

4.

kobiety

6

6.

osoby niskowykwalifikowane (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie ogólne oraz średnie zawodowe)

5

7.

osoby bezrobotne, które  nie korzystały ze szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy

2

8.

mężczyźni w wieku 30-49 lat

2

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 roku  (tj. Dz. U. z 2017,  poz. 1065 

z późn. zm. )

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków

realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 667 z póżń.zm.)

 1. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej dot. organizacji szkoleń.

 

Aktualność dodana przez: PUP (2018-02-06 14:47:08) , zredagowana przez: PUP (2018-02-22 14:49:09)
Data wydarzenia : 2018-02-07
Data publikacji : 2018-02-06

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/wydarzenie/191/nabor-na-szkolenie-grupowe-dla-osob-w-wieku-30-lat-i-wiecej